User Tools

Site Tools


site5631

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5631 [2018/12/18 07:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​div> ​ <table class="​infobox vcard" style="​width:​ 22em; text-align: left; font-size: 90%;" cellspacing="​2"><​tbody><​tr style="​background-color:#​DCF0FF;"><​th class="​fn org" style="​font-size:​ 110%; text-align: center;"​ colspan="​3"><​i>​ Đền Salt Lake </​i> ​ </​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%; text-align: center;"​ colspan="​3"><​img alt=" Đền Salt Lake là trung tâm của Quảng trường Đền rộng 10 mẫu Anh (4.0 ha) tại Thành phố Salt Lake, Utah. " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Salt_Lake_Temple%2C_Utah_-_Sept_2004-2.jpg/​220px-Salt_Lake_Temple%2C_Utah_-_Sept_2004-2.jpg"​ width="​220"​ height="​243"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Salt_Lake_Temple%2C_Utah_-_Sept_2004-2.jpg/​330px-Salt_Lake_Temple%2C_Utah_-_Sept_2004-2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Salt_Lake_Temple%2C_Utah_-_Sept_2004-2.jpg/​440px-Salt_Lake_Temple%2C_Utah_-_Sept_2004-2.jpg 2x" data-file-width="​1240"​ data-file-height="​1367"/>​ <br/> Đền Salt Lake là trung tâm của 10 mẫu Anh (4,0 ha ) Quảng trường Temple ở thành phố Salt Lake, Utah.  </​th></​tr><​tr><​th width="​30%">​ Số  </​th> ​ <td> 4  </​td> ​ <td style="​text-align:​right"><​span class="​editlink noprint plainlinks navbar">​ chỉnh sửa dữ liệu </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​th width="​30%">​ Dành riêng ​ </​th> ​ <td colspan="​2"​ style="​width=100%;">​ 6 tháng 4 năm 1893 <span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 6 tháng 4 năm 1893 </​span>​) </​span>​ bởi <br/> Wilford Woodruff ​ </​td></​tr><​tr><​th width="​30%">​ Trang web  </​th> ​ <td colspan="​2"​ style="​width=100%;">​ 10 mẫu Anh (4 ha)  </​td></​tr><​tr><​th width="​30%">​ Diện tích sàn  </​th> ​ <td colspan="​2"​ style="​width=100%;">​ 253.015 sq ft (23.506 m <sup> 2 </​sup>​) ​ </​td></​tr><​tr><​th width="​30%">​ Chiều cao  </​th> ​ <td colspan="​2"​ style="​width=100%;">​ 222 ft (68 m)  </​td></​tr><​tr><​th width="​30%">​ Trước ​ </​th> ​ <td colspan="​2"​ style="​width=100%;">​ <i> Đền thờ Manti Utah </​i> ​ </​td></​tr><​tr><​th width="​30%">​ Tiếp theo là  </​th> ​ <td colspan="​2"​ style="​width=100%;">​ <i> Đền Laie Hawaii </​i> ​ </​td></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 95%;​text-align:​center;​ white-space:​nowrap;"​ colspan="​3"><​b>​ Trang web chính thức </b> • <b> Tin tức &amp; hình ảnh </​b> ​ </​th></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ style="​padding:​0mm;​ border:​0mm;"> ​ <table class="​collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%;"><​tbody><​tr style="​background-color:#​DCF0FF;"><​th style="​font-size:​ 110%; text-align: center;"​ colspan="​3">​ Thông tin bổ sung  </​th></​tr><​tr><​th>​ Công bố  </​th> ​ <td colspan="​2">​ ngày 28 tháng 7 năm 1847  </​td></​tr><​tr><​th>​ Động thổ  </​th> ​ <td colspan="​2">​ ngày 14 tháng 2 năm 1853 bởi <br/> Brigham Young  </​td></​tr><​tr><​th>​ Nhà mở  </​th> ​ <td colspan="​2">​ ngày 5 tháng 4 năm 1893  </​td></​tr><​tr><​th>​ Được thiết kế bởi  </​th> ​ <td colspan="​2">​ Truman O. Angell ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ Địa điểm ​ </​th> ​ <td colspan="​2"​ class="​label">​ 50 Phố Tây Bắc <br/> Thành phố Salt Lake, Utah <br/> Hoa Kỳ  </​td></​tr><​tr><​th>​ Hoàn thiện bên ngoài ​ </​th> ​ <td colspan="​2">​ Thạch anh monzonit ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ Thiết kế đền thờ  </​th> ​ <td colspan="​2">​ Gothic, 6 ngọn ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ Phòng pháp lệnh ​ </​th> ​ <td colspan="​2">​ 4 (diễn xuất trực tiếp, các phiên tiến bộ bốn giai đoạn) ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ Phòng niêm phong  </​th> ​ <td colspan="​2">​ 12  </​td></​tr><​tr><​th>​ Cho thuê quần áo  </​th> ​ <td colspan="​2">​ Có sẵn  </​td></​tr><​tr><​th>​ Quán cà phê  </​th> ​ <td colspan="​2">​ Có sẵn  </​td></​tr><​tr><​th>​ Trung tâm của du khách ​ </​th> ​ <td colspan="​2">​ Quảng trường đền ​ </​td></​tr><​tr><​th>​ Ghi chú  </​th> ​ <td colspan="​2">​ Ngôi đền Salt Lake được dành riêng trong 31 phiên được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 24 tháng 4 năm 1893.  </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 46′14 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 111 ° 53′31 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.77056 ° N 111,89194 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.77056; -111,89194 </​span></​span></​span></​span></​span></​span> ​  <​b>​ Đền Salt Lake </b> là một ngôi đền của Nhà thờ Jesus Christ of Latter-day Saints (Nhà thờ LDS) nằm trên Quảng trường Temple ở Thành phố Salt Lake, Utah, Hoa Kỳ. Với diện tích 253.015 feet vuông (23.505,9 m <sup> 2 </​sup>​),​ đây là ngôi đền LDS lớn nhất tính theo diện tích sàn. Dành riêng vào năm 1893, đây là ngôi đền thứ sáu được hoàn thành bởi nhà thờ, cần 40 năm để hoàn thành, và ngôi đền thứ tư được xây dựng kể từ cuộc di cư của Mặc Môn từ Nauvoo, Illinois, vào năm 1846. <sup id="​cite_ref-LDSChurchTemples.com_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Details">​ Chi tiết </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa </​span><​span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​Salt_Lake_Temple_model_-_2_March_2013.jpg/​220px-Salt_Lake_Temple_model_-_2_March_2013.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​Salt_Lake_Temple_model_-_2_March_2013.jpg/​330px-Salt_Lake_Temple_model_-_2_March_2013.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​Salt_Lake_Temple_model_-_2_March_2013.jpg/​440px-Salt_Lake_Temple_model_-_2_March_2013.jpg 2x" data-file-width="​5047"​ data-file-height="​3365"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Mô hình Cutaway thể hiện bố cục bên trong của ngôi đền </​div></​div></​div> ​ <p> Đền Salt Lake là trung tâm của Quảng trường Đền rộng 10 mẫu Anh (4.0 ha) ở Salt Lake City, Utah. Giống như các ngôi đền LDS khác, nó được coi là linh thiêng bởi nhà thờ và các thành viên của nó và một ngôi đền khuyên bạn nên vào trong, vì vậy không có tour du lịch công cộng nào trong đền như có các tòa nhà liền kề khác trên Quảng trường Temple. Năm 1912, những bức ảnh công khai đầu tiên về nội thất đã được xuất bản trong cuốn sách <i> Nhà của Chúa </​i>​bởi James E. Talmage. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Kể từ đó, nhiều bức ảnh khác nhau đã được xuất bản, bao gồm cả <i> Tạp chí Life </i> năm 1938. <sup id="​cite_ref-life1938010322_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Sân đền mở cửa cho công chúng và là một điểm thu hút khách du lịch. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Do vị trí của nó tại trụ sở của Giáo hội LDS và ý nghĩa lịch sử của nó, Đền thờ được bảo trợ bởi Latter-day Thánh từ nhiều nơi trên thế giới. Đền Salt Lake cũng là nơi diễn ra các cuộc họp hàng tuần của Đệ nhất Chủ tịch và Nhóm đại biểu của Mười hai sứ đồ. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-life1938010322_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Như vậy, có các phòng họp đặc biệt trong tòa nhà cho các mục đích này, bao gồm cả Holy of Holies, đó là không có mặt ở những ngôi đền khác  </​p><​p>​ Ngôi đền bao gồm một số yếu tố được cho là gợi lên Đền thờ của Solomon ở Jerusalem. Nó được định hướng về Jerusalem và lưu vực lớn được sử dụng làm phông chữ rửa tội được gắn trên lưng của mười hai con bò, cũng như Biển Molten trong Đền thờ của Solomon (xem Sử ký 4: 2 Phép4). (Tuy nhiên, cách giải thích theo nghĩa đen của các câu Kinh Thánh đã bị tranh cãi.) <sup id="​cite_ref-Hamblin_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Ở cuối phía đông của tòa nhà, chiều cao của đỉnh trung tâm đến chân của thiên thần Moroni là 210 feet, <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ hoặc 120 khối, <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ làm cho Đền thờ này cao hơn 20 khối so với Đền thờ Solomon. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Name">​ Tên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Tên chính thức của Đền Salt Lake cũng là duy nhất. Năm 1999, khi việc xây dựng các đền thờ LDS được tăng tốc, nhà thờ đã công bố một quy ước đặt tên chính thức cho tất cả các đền thờ hiện có và trong tương lai. Đối với các ngôi đền nằm ở Hoa Kỳ và Canada, tên của ngôi đền nói chung là thành phố hoặc thị trấn nơi ngôi đền tọa lạc, theo sau là tên của tiểu bang hoặc tỉnh áp dụng (không có dấu phẩy). Đối với các ngôi đền bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, tên của ngôi đền nói chung là tên thành phố (như trên) theo sau là tên của quốc gia. Tuy nhiên, vì những lý do mà nhà thờ không xây dựng, Đền Salt Lake đã trở thành ngoại lệ đối với các hướng dẫn mới và không được đổi tên thành &​quot;​Đền Salt Lake City Utah&​quot;​. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ (Đền Provo City Center là nơi khác ngôi đền không bao gồm một tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia trong tên của ngôi đền.) <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Location">​ Địa điểm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Ngôi đền nằm ở trung tâm thành phố Salt Lake, với nhiều ngọn núi đỉnh gần kề. Gần đó, một dòng suối cạn, City Creek, tách ra và chảy cả về phía tây và phía nam, chảy vào sông Jordan. Có một bức tường xung quanh khu đền chùa rộng 10 mẫu Anh (4,0 ha). Bức tường xung quanh trở thành cấu trúc vĩnh cửu đầu tiên trên cái được gọi là Quảng trường Đền. Bức tường là một bộ đồng phục cao 15 feet nhưng bề ngoài khác nhau vì độ dốc phía tây nam của địa điểm. <sup id="​cite_ref-Hamilton_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p> ​   <p> Ngôi đền được coi là ngôi nhà của Chúa và được dành cho các nghi lễ đặc biệt để thực hành các Thánh Hữu Ngày Sau. Các phòng pháp lệnh chính được sử dụng trong buổi lễ trao tặng, cụ thể là các khu vườn, điện thoại, mặt đất và thiên thể theo thứ tự sử dụng đó. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ Một buổi lễ rửa và xức dầu cũng được tổ chức và cho đến năm 1921, các phòng cũng được sử dụng cho Các nghi thức chữa bệnh rửa và xức dầu cho người bệnh hoặc mang thai và được phụ nữ và nam giới quản lý. <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 16,67 </​span></​sup>​ Ngôi đền cũng là nơi tổ chức nghi lễ niêm phong hôn nhân cho người sống và người quá cố. Việc sử dụng bổ sung bao gồm hoạt động như một địa điểm rửa tội cho người chết, rửa tội cho sức khỏe (cho đến khi bị ngừng vào năm 1921), <sup id="​cite_ref-Baptism_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 98 </​span></​sup>​ và, một thời gian ngắn, để tái rửa tội cho việc đổi mới giao ước. [19659079]: <​span>​ 97 </​span></​sup>​ Các nghi lễ khác được thực hiện trong đền thờ bao gồm sắc lệnh xức dầu thứ hai cho những người sống và đã chết, <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ và phòng họp cho các nhà lãnh đạo nhà thờ. <sup id="​cite_ref-House_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 195. : <​span>​ 30 </​span></​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Temple_construction_and_dedication">​ Xây dựng và cống hiến đền thờ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Granite_for_temple.jpg/​170px-Granite_for_temple.jpg"​ width="​170"​ height="​205"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Granite_for_temple.jpg/​255px-Granite_for_temple.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Granite_for_temple.jpg/​340px-Granite_for_temple.jpg 2x" data-file-width="​1128"​ data-file-height="​1357"/>​ </​div></​div> ​ <p> Vị trí của ngôi đền được đánh dấu đầu tiên bởi nhà tiên tri Mormon Brigham Young, chủ tịch thứ hai của nhà thờ, vào tháng 7 28, 1847, chỉ bốn ngày sau khi đến Thung lũng Salt Lake. Vào năm 1901, sứ đồ Anthon H. Lund đã ghi lại trong tạp chí của mình rằng &​quot;​người ta nói&​quot;​ rằng cây gậy bói toán của Oliver Cowdery đã được sử dụng để xác định vị trí của ngôi đền. Nghi lễ đột phá được chủ trì bởi Young, người đã đặt nền tảng vào ngày 6 tháng 4 năm đó. <sup id="​cite_ref-Hanks_21-0"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Kiến trúc sư là Truman O. Angell, và ngôi đền có cả hai yếu tố Gothic và Romanesque. ​ </​p><​p>​ Đá sa thạch ban đầu được sử dụng cho nền tảng. Trong Chiến tranh Utah, nền tảng đã bị chôn vùi và rất nhiều thứ trông giống như một cánh đồng cày để ngăn sự chú ý không mong muốn từ quân đội liên bang. Sau khi căng thẳng đã giảm bớt vào năm 1858 và công việc trên ngôi đền được nối lại, người ta phát hiện ra rằng nhiều viên đá móng đã bị nứt, khiến chúng không phù hợp để sử dụng. Mặc dù không phải tất cả các sa thạch đã được thay thế, nhưng sa thạch không đầy đủ đã được thay thế. Các bức tường là thạch anh monzonite (trong đó có sự xuất hiện của đá granit) từ Little Cottonwood Canyon, nằm hai mươi dặm (32 km) về phía Đông Nam của ngôi đền. Oxen đã vận chuyển đá khai thác ban đầu, nhưng khi Đường sắt xuyên lục địa sắp hoàn thành vào năm 1869, những viên đá còn lại được vận chuyển bằng đường sắt với tốc độ nhanh hơn nhiều. <sup id="​cite_ref-Hanks_21-1"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Salt-lake-temple_details.jpg/​150px-Salt-lake-temple_details.jpg"​ width="​150"​ height="​113"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Salt-lake-temple_details.jpg/​225px-Salt-lake-temple_details.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Salt-lake-temple_details.jpg/​300px-Salt-lake-temple_details.jpg 2x" data-file-width="​2910"​ data-file-height="​2190"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Một tấm bảng với các chi tiết xây dựng </​div></​div></​div> ​ <p> Viên đá granit hình cầu bằng đá granit giữ bức tượng Thiên thần Moroni, được đặt vào ngày 6 tháng 4 năm 1892, bằng một động cơ điện và công tắc được vận hành bởi Wilford Woodruff, chủ tịch thứ tư của nhà thờ, do đó hoàn thành công việc ở bên ngoài ngôi đền. Bức tượng Angel Moroni, cao 12,5 feet (3,8 m), được đặt trên đỉnh của viên đá sau đó cùng ngày. <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup>​ Tại buổi lễ capstone, Woodruff đã đề xuất rằng nội thất của tòa nhà sẽ được hoàn thành trong vòng một năm, do đó cho phép ngôi đền được dành bốn mươi năm cho đến ngày bắt đầu. John R. Winder là công cụ giám sát việc hoàn thành nội thất đúng tiến độ; ông sẽ phục vụ với tư cách là thành viên của chủ tịch đền thờ cho đến khi qua đời vào năm 1910. Woodruff dành riêng cho ngôi đền vào ngày 6 tháng 4 năm 1893, đúng bốn mươi năm sau khi nền tảng được đặt. <sup id="​cite_ref-Hanks_21-2"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Symbolism">​ Tượng trưng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2> ​   <p> Đền Salt Lake kết hợp nhiều vật trang trí mang tính biểu tượng bao gồm các biểu tượng Masonic. <sup id="​cite_ref-Masonry_23-0"​ class="​reference">​[23]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 73,79 </​span></​sup><​sup id="​cite_ref-Symbolism_24-0"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 38 thép39 </​span></​sup>​ Biểu tượng là một chủ đề quan trọng trong đức tin LDS. 19659099] Những biểu tượng này bao gồm: ​ </​p> ​ <div class="​center"><​div class="​thumb tnone"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​352px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Salt_Lake_Temple_Symbols.png/​350px-Salt_Lake_Temple_Symbols.png"​ width="​350"​ height="​331"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Salt_Lake_Temple_Symbols.png/​525px-Salt_Lake_Temple_Symbols.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Salt_Lake_Temple_Symbols.png/​700px-Salt_Lake_Temple_Symbols.png 2x" data-file-width="​809"​ data-file-height="​766"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Infographic về các vị trí và chi tiết của một số biểu tượng bên ngoài Đền Salt Lake. </​div></​div></​div></​div> ​ <​ul><​li><​b>​ Mắt nhìn toàn cảnh </b> - Tháp trung tâm ở mỗi bên có mô tả Con mắt của Thiên Chúa đại diện cho cách Chúa nhìn thấy tất cả điều. <sup id="​cite_ref-Celestial_26-0"​ class="​reference">​[26]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 147 </​span></​sup><​sup id="​cite_ref-LDSChurchTemples.com_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​177px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​East_Elevation_of_the_Temple.jpg/​175px-East_Elevation_of_the_Temple.jpg"​ width="​175"​ height="​269"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​East_Elevation_of_the_Temple.jpg/​263px-East_Elevation_of_the_Temple.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​East_Elevation_of_the_Temple.jpg/​350px-East_Elevation_of_the_Temple.jpg 2x" data-file-width="​2111"​ data-file-height="​3242"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Thiết kế ban đầu năm 1854 của phía Đông cho thấy thiên thần ngang, mặt trời, chi tiết trái đất, và chi tiết cửa sổ la bàn và vuông. Những yếu tố này sau đó đã được sửa đổi hoặc loại bỏ. </​div></​div></​div> ​ <​ul><​li><​b>​ Tượng Thiên thần </b> - Thiên thần vàng Moroni được đặt trên viên đá của ngôi đền tượng trưng cho thiên thần được đề cập trong Khải Huyền 14: 6 sẽ được chào đón trong Sự Tái Lâm của Chúa Kitô. Các kế hoạch kiến ​​trúc ban đầu cho thấy hai thiên thần bay theo chiều ngang <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup><​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup><​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup>​ và những tài liệu tham khảo sớm nhất về thiên thần của Đền Salt Lake luôn là Gabriel. Các bản vẽ thiết kế ban đầu dự định thiên thần mặc trang phục nghi lễ đền thờ giống như thiên thần trên đền thờ Nauvoo, nhưng W.H. Bức tượng 12,5 feet của Mullin đeo vương miện thay vì mũ đền ban đầu được xây dựng với ánh sáng rực rỡ tạo hiệu ứng hào quang vào ban đêm. <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup></​li> ​ <​li><​b>​ Beehive </b> - Biểu tượng tổ ong (xuất hiện trên con dấu bang Utah) xuất hiện trên cửa ra vào và tay nắm cửa bên ngoài và tượng trưng cho sự tiết kiệm, công nghiệp, sự kiên trì và trật tự của người Mặc Môn. <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup><​sup id="​cite_ref-Symbolism_24-1"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 44 </​span></​sup></​li> ​ <​li><​b>​ Big Dipper </b> - Ở phía tây của ngôi đền. đại diện cho việc chức tư tế có thể giúp mọi người tìm đường lên thiên đàng như thế nào khi chòm sao giúp du khách tìm thấy Sao Bắc Đẩu. <sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup><​sup id="​cite_ref-Symbolism_24-2"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 42 </​span></​sup>​ Các ngôi sao cao nhất trên chòm sao của ngôi đền phù hợp với Sao Bắc thực sự. <sup id="​cite_ref-Themes_33-0"​ class="​reference">​[33]</​sup></​li> ​ <​li><​b>​ La bàn và Quảng trường </b> - Bản vẽ sơ đồ của ngôi đền cho thấy sự sắp xếp Masonic của một la bàn và hình vuông được đặt xung quanh cửa sổ tầng hai và bốn, <sup id="​cite_ref-Symbolism_24-3"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 43 </​span></​sup>​ nhưng các kế hoạch đã được thay đổi trong quá trình xây dựng. <sup id="​cite_ref-Symbolism_24-4"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 39 </​span></​sup>​ Những biểu tượng này đã xuất hiện trên Weathervane Temple Nauvoo. <sup id="​cite_ref-Symbolism_24-5"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 43 </​span></​sup></​li> ​ <​li><​b>​ Clasped Hands </b> - Trên mỗi cánh cửa bên ngoài và tay nắm cửa xuất hiện &​quot;​khóa tay&​quot;,​ đó là một đại diện của Các giao ước được thực hiện trong các đền thờ hoặc tình yêu anh em. <sup id="​cite_ref-Symbolism_24-6"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 43 </​span></​sup></​li> ​ <​li><​b>​ Mây </b> - Ở phía đông của ngôi đền là &​quot;​những đám mây trút xuống&​quot;​ đại diện cho cách Chúa tiếp tục mặc khải và vẫn nói chuyện với người đàn ông &​quot;​giống như những cơn mưa trên trời&​quot;​ <sup id="​cite_ref-LDSChurchTemples.com_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ hoặc thay vào đó là một bức màn vô minh hoặc tội lỗi. <sup id="​cite_ref-Symbolism_24-7"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 43 </​span></​sup></​li> ​ <​li><​b>​ Trái đất </b> - Những mảnh đất ở vùng đất thấp hơn được hiểu là phúc âm Chúa Kitô lan rộng trên toàn Trái đất. Những yếu tố này sau đó đã bị loại bỏ. </​div></​div></​div> ​ <​ul><​li><​b>​ Saturns </b> - Những bản vẽ ban đầu và một mô tả bằng văn bản của Angell cho thấy Saturnstones dọc theo tầng trên cùng của ngôi đền, <sup id="​cite_ref-House_18-1"​ class="​reference">​[18]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 146 </​span></​sup><​sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup>​ . <sup id="​cite_ref-BYU_35-0"​ class="​reference">​[35]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 60 Th62 </​span></​sup><​sup id="​cite_ref-Temples_36-0"​ class="​reference">​[36]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 9 </​span></​sup></​li> ​ <​li><​b>​ Spiers </b> - Sáu ngọn tháp của ngôi đền đại diện cho quyền lực của chức tư tế. Ba ngọn tháp ở phía đông cao hơn một chút so với phía tây: chúng đại diện cho Melchizedek,​ hay &​quot;​chức tư tế cao hơn&​quot;,​ và Aaronic, hay &​quot;​chức tư tế chuẩn bị&​quot;​. Ba ngọn tháp ở phía đông tượng trưng cho Đệ nhất Chủ tịch của nhà thờ và mười hai ngọn tháp nhỏ hơn trên ba ngọn tháp tượng trưng cho Mười hai Tông đồ. <sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup></​li> ​ <​li><​b>​ Mặt trời, Mặt trăng và Sao </b> - Xung quanh ngôi đền có một số hòn đá được chạm khắc mô tả mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao tương ứng với các vương quốc vinh quang trên trời, trên mặt đất và điện ảnh ở thế giới bên kia. <sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup><​sup id="​cite_ref-Symbolism_24-9"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 42 </​span></​sup>​ Các mặt trời cũng được hiểu là đại diện cho Thiên Chúa, các mặt trăng trong các giai đoạn khác nhau các giai đoạn khác nhau của cuộc sống và các ngôi sao tượng trưng cho Chúa Jesus Christ. <sup id="​cite_ref-LDSChurchTemples.com_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Những biểu tượng này được rút ra từ ba biểu tượng ánh sáng nhỏ hơn trong Freestyleonry được thực hiện bởi nhiều nhà lãnh đạo nhà thờ đầu tiên ở Nauvoo. <sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[39]</​sup>​ Ngoài ra, các ngôi sao năm cánh thường có đại diện cho năm vết thương của Chúa Kitô (tay, chân và mặt) và ngôi sao năm cánh với tia hướng xuống kéo dài được tìm thấy trên một số đền thờ LDS đã được giải thích để đại diện cho Chúa Kitô đến đến Trái đất. <sup id="​cite_ref-Themes_33-1"​ class="​reference">​[33]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 125 </​span></​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Bombings">​ Bom </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Ngôi đền đã bị hư hại bởi hai sự cố ném bom riêng biệt. Đầu tiên là thiệt hại gián tiếp từ một quả bom vào ngày 10 tháng 4 năm 1910 tại khách sạn Utah gần đó (nay là Tòa nhà Tưởng niệm Joseph Smith). Điều này đã làm hỏng kèn của bức tượng Moroni trên đỉnh đền. <sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup>​ Lần thứ hai là vào ngày 14 tháng 11 năm 1962, khi vào khoảng 1 giờ 30 sáng, cánh cửa phía đông nam của Đền Salt Lake bị đánh bom. <sup id="​cite_ref-Tribune_41-0"​ class="​reference">​[41]</​sup><​sup id="​cite_ref-Sunstone_42-0"​ class="​reference">​[42]</​sup>​ Các đặc vụ FBI nói rằng Chất nổ đã được quấn quanh tay nắm cửa ở lối vào phía đông nam của ngôi đền. <sup id="​cite_ref-Tribune_41-1"​ class="​reference">​[41]</​sup>​ Cửa ra vào bằng gỗ lớn bị hư hại do các mảnh kim loại và thủy tinh bay. Thiệt hại cho các bức tường bên trong xảy ra 25 feet bên trong ngôi đền, nhưng thiệt hại cho bên trong là không đáng kể. <sup id="​cite_ref-Tribune_41-2"​ class="​reference">​[41]</​sup>​ Cửa sổ bên ngoài mười một đã bị vỡ. xung đột chủng tộc của quốc gia, <sup id="​cite_ref-Sunstone_42-1"​ class="​reference">​[42]</​sup>​ và hạn chế chức tư tế của nhà thờ, dựa trên chủng tộc, có hiệu lực vào thời điểm đó.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​1999_Salt_Lake_City_tornado">​ 1999 Lốc xoáy Thành phố Salt Lake </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <p> Ngôi đền bị thiệt hại nhẹ đến trung bình vào năm 1999 khi một cơn lốc xoáy xếp hạng F2 trên Thang Fujita vào Thành phố Salt Lake vào khoảng 12:45 PM . Một lễ cưới diễn ra vào thời điểm đó đã cho phép một trong những nhiếp ảnh gia chụp ảnh cặp vợ chồng mới quay video cơn lốc xoáy khi nó đi qua gần đền thờ, buộc cô dâu chú rể và mọi người cùng họ trú ẩn trước cửa đền và cột trụ cho bảo vệ khỏi gió và các mảnh vụn. Họ không thể được phép vào bên trong để trú ẩn vì cửa đền đã bị khóa vào thời điểm đó. Mặc dù bị dầm mưa và mưa đá, mọi người vẫn sống sót và sau đó có thể ra ngoài để xem xét thiệt hại cho nhiều cây cối xung quanh sân đền và các tòa nhà xung quanh trước khi tiếp tục buổi lễ. <sup id="​cite_ref-Weather_Gone_Viral_43-0"​ class="​reference">​[43]</​sup><​sup id="​cite_ref-Salt_Lake_Temple_Tornado_Wedding_44-0"​ class="​reference">​[44]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Interior_images">​ Hình ảnh bên trong </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Dưới đây là một số hình ảnh từ bên trong ngôi đền. Để đáp lại một thành viên có được những hình ảnh trái phép về nội thất của ngôi đền, các nhà lãnh đạo nhà thờ đã quyết định phát hành cuốn sách <i> Nhà của Chúa </i> vào năm 1912, trong đó có một số bức ảnh đen trắng được ủy quyền về nội thất, một số trong số đó được hiển thị bên dưới. <sup id="​cite_ref-Inside_19-1"​ class="​reference">​[19]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 6 </​span></​sup><​sup id="​cite_ref-Stone_45-0"​ class="​reference">​[45]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 365 mật369.374 </​span></​sup><​sup id="​cite_ref-House_18-2"​ class="​reference">​[18]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 240 .3316 </​span></​sup>​ Những bức ảnh trái phép đã được chụp trong vài tháng trước đó một người đàn ông đã nhiều lần được phép vào bằng máy ảnh của mình trong khi ngôi đền bị đóng cửa bởi một người bạn làm vườn trong đền thờ. <sup id="​cite_ref-Stone_45-1"​ class="​reference">​[45]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:​ <​span>​ 358.362 </​span></​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Temple_presidents">​ Chủ tịch đền </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​div-col columns column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em;"> ​ <​ol><​li>​ Lorenzo Snow, 1893 mật98 </​li> ​ <li> Joseph F. Smith, 1898 mật1911 </​li> ​ <li> Anthon H. Lund, 1911 mật21 </​li> ​ <li> George F. Richards, 1921 mật38 </​li> ​ <li> Stephen L. Chipman, 1938 </​li> ​ <li> Joseph Fielding Smith, 1945 Mạnh49 </​li> ​ <li> Robert D. Young, 1949 Từ53 </​li> ​ <li> ElRay L. Christiansen,​ 1953 Từ61 </​li> ​ <li> Willard E. Smith, 196 1 Tiết64 </​li> ​ <li> Howard S. McDonald, 1964 Từ68 </​li> ​ <li> O. Leslie Stone, 1968 Ném72 </​li> ​ <li> John K. Edmunds, 1972 Henry77 </​li> ​ <li> A. Ray Curtis, 1977 Tiết82 </​li> ​ <li> Marion D. Hanks, 1982 mật85 </​li> ​ <li> Victor L. Brown, 1985 mật87 </​li> ​ <li> Edgar M. Denny, 1987 .9090 </​li> ​ <li> Spencer H. Osborn, 1990 </​li> ​ <li> George I. Cannon, 1993 Hóa96 </​li> ​ <li> Carlos E. Asay, 1996 Công99 </​li> ​ <li> Derrill H. Richards, 1999 </​li> ​ <li> W. Eugene Hansen, 1999 Vang2002 </​li> ​ <li> L. Aldin Porter, 2002 Từ05 </​li> ​ <li> M. Richard Walker, 2005 Biệt08 </​li> ​ <li> Sheldon F. Đứa trẻ, 2008 Biệt11 </​li> ​ <li> Oren Claron Alldredge Jr., 2011 mật14 </​li> ​ <li> Cecil O. Samuelson, 2014 mật17 </​li> ​ <li> B. Jackson Wixom, 2017 Hiện tại </​li></​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-LDSChurchTemples.com-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFSatterfield"​ class="​citation">​ Satterfield,​ Rick, &quot; <i> Đền thờ của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau </​i>​LDSChurchTemples.com <span class="​reference-accessdate">​đã lấy lại <span class="​nowrap">​ ngày 11 tháng 10, </​span>​ 2012 </​span></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Temples+of+The+Church+of+Jesus+Christ+of+Latter-day+Saints&​rft.atitle=Salt+Lake+Temple&​rft.aulast=Satterfield&​rft.aufirst=Rick&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ldschurchtemples.com%2Fsaltlake%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ASalt+Lake+Temple"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Talmage, James. <i> Nhà của Chúa </i>. Nhà thờ Jesus Christ of Latter Day Saints, 1912 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-life1938010322-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation">​ &​quot;​Số phận của 747.000 Mormon được định hình trong các phòng thờ này,&​quot;​ <i> Cuộc sống </​i><​b>​ 4 </b> (1): 22 Từ23, ngày 3 tháng 1 năm 1938 <span class="​reference-accessdate">​lấy lại <span class="​nowrap">​ ngày 11 tháng 10, </​span>​ 2012 </​span></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Life&​rft.atitle=The+Destiny+of+747%2C000+Mormons+is+Shaped+in+These+Hallowed+Temple+Rooms&​rft.volume=4&​rft.issue=1&​rft.pages=22-23&​rft.date=1938-01-03&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DjkoEAAAAMBAJ%26lpg%3DPA3%26pg%3DPA22%23v%3Donepage%26f%3Dtrue&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ASalt+Lake+Temple"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Quảng trường đền&​quot;​. Utah.com (Văn phòng Du lịch Utah) <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 11 tháng 10, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Temple+Square&​rft.pub=Utah.com+%28Utah+Office+of+Tourism%29&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.utah.com%2Fmormon%2Ftemple_square.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ASalt+Lake+Temple"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite id="​CITEREFCraven1991"​ class="​citation">​ Craven, Rulon G. (tháng 5 năm 1991), &​quot;​Tiên tri&​quot;,​ <i> ] Ngày 11 tháng 10, </​span>​ 2012 </​span></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Ensign&​rft.atitle=Prophets&​rft.date=1991-05&​rft.aulast=Craven&​rft.aufirst=Rulon+G.&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.lds.org%2Fensign%2F1991%2F05%2Fprophets&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ASalt+Lake+Temple"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ 
 +Cách chọn mua ghế sofa tại Tphcm tốt và đúng giá 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +Mua <​strong>​ghế sofa</​strong>​ phù hợp với không gian phòng khách là một yếu tố quan trọng giúp không gian nội thất trở nên đẹp hơn. Khi mua sofa tại TpHCM bạn cần phải tìm hiểu những thông tin cần biết để chọn mua được sản phẩm ưng ý nhất. ​ Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin cần biết khi mua sofa phòng khách tại tphcm để các bạn tham khảo. ​ <​strong>​Cách chọn mua ghế sofa tại tphcm</​strong> ​ Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển nhất ở nước ta. Do đó, chất lượng đời sống cũng ngày càng được tăng cao, người dân đã có những sự quan tâm nhiều hơn đến không gian sống của mình, nhất là đồ nội thất trong nhà.  <img class="​alignnone size-full wp-image-2782"​ src="​http://​muagiuongngu.com/​wp-content/​uploads/​2018/​05/​cach-chon-mua-ghe-sofa-tai-tphcm-tot-va-dung-gia-1.jpg"​ alt="​cach-chon-mua-ghe-sofa-tai-tphcm-tot-va-dung-gia"​ width="​1024"​ height="​728"​ />  Ghế sofa da đang là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người yêu thích phong cách hiện đại, sang trọng. Do đó, nhu cầu về các sản phẩm ghế phòng khách tại Sài gòn ngày càng tăng lên, kéo theo đó nguồn cung cũng tăng. Để lựa chọn được bộ sofa chất lượng, bạn cần chú ý một số vấn đề sau:  <​strong>​Chọn mua sản phẩm của những thương hiệu uy tín</​strong> ​ Chọn mua <​strong>​ghế sofa đẹp</​strong>​ ở những đơn vị uy tín bạn sẽ hoàn toàn ab tâm về chất lượng cũng như giá thành. Bởi lẽ các đơn vị uy tín từ lâu đã gây dựng tiếng tăm của doanh nghiệp mình, họ sẽ không cung cấp sản phẩm kém chất lượng đến tay người tiêu dùng tự giết uy tín của mình. ​ <​strong>​Phân bổ đúng mức</​strong> ​ Ghế sofa là món nội thất quan trọng nhất trong phòng khách và có vai trò trong việc mang đến giá trị thẩm mỹ. Đồng thời chất lượng của sofa còn ảnh hưởng đến cảm nhận của người dùng. Do dó, khi chọn ghế sofa ngoài tiêu chí đẹp thì cũng cần quan tâm đến chất lượng. ​ Vì vậy, bạn cần đầu tư đúng mức để sở hữu bộ sofa chất lượng, phù hợp với mục đích. Hiện nay, có rất nhiều những mẫu mã khác nhau, giá thành khác nhau. Vì vậy, việc đầu tư để sở hữu bộ ghế sofa chất lượng và đẹp là lựa chọn tuyệt vời. ​ <​strong>​Không ngại mua hàng online</​strong> ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-2782"​ src="​http://​muagiuongngu.com/​wp-content/​uploads/​2018/​05/​cach-chon-mua-ghe-sofa-tai-tphcm-tot-va-dung-gia-1.jpg"​ alt="​cach-chon-mua-ghe-sofa-tai-tphcm-tot-va-dung-gia"​ width="​1024"​ height="​728"​ />  Hiện nay, tại tphcm vẫn chưa có nhiều địa chỉ cung cấp ghế sofa đẹp, mẫu mã đa dạng. Bởi vậy người tiêu dùng thường có xu hướng lựa chọn mua hàng online. ​ Thị trường ở tphcm có rất nhiều địa chỉ cung cấp <​strong>​ghế sofa hcm</​strong>​ khác nhau, bởi vậy các bạn có thể tha hồ lựa chọn những sản phẩm mà mình thích và phù hợp với nhu cầu. Ở Sài Gòn cũng có nhiều đơn vị cung cấp ghế sofa uy tín nên quý vị có thể tin tưởng sử dụng sản phẩm của ở những nơi đó với mức giá tốt nhất. ​ &​nbsp;​ 
 +Cách chọn mua ghế sofa tại Tphcm tốt và đúng giá
site5631.txt · Last modified: 2018/12/18 07:26 (external edit)