User Tools

Site Tools


laef3827

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3827 [2018/12/18 08:55] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Đồn điền Carroll </b> là một đồn điền ở Hạt Penobscot, Maine, Hoa Kỳ. Đồn điền được đặt theo tên của Daniel Carroll, một người ký kết Hiến pháp Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Nó nằm dọc theo Đường tiểu bang Maine 6 (Đường chính) gần ngã tư với Quốc lộ 170. Dân số là 153 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010. [19659003] Nó là một phần của Khu vực thống kê đô thị Bangor. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, các đồn điền có tổng diện tích là 44,1 dặm vuông (114,3 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 43,9 dặm vuông (113,8 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,19 dặm vuông (0,5 km <sup> 2 </​sup>​),​ hay 0,39%, là nước. [19659007] Nhân khẩu học [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 144 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 153 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2014 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 151 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2014_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1.3% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ năm 2000, có 144 người, 59 hộ gia đình và 44 gia đình cư trú trong đồn điền. Mật độ dân số là 3,3 người trên mỗi dặm vuông (1,3 / km²). Có 96 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 2,2 mỗi dặm vuông (0,8 / km²). Thành phần chủng tộc của đồn điền là 92,36% Trắng, 2,08% Người Mỹ bản địa và 5,56% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 2,08% dân số.  </​p><​p>​ Có 59 hộ gia đình trong đó 16,9% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 67,8% là vợ chồng sống chung, 5,1% có chủ hộ là nữ không có chồng và 25,4% không có gia đình. 16,9% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,9% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,44 và quy mô gia đình trung bình là 2,70.  </​p><​p>​ Trong đồn điền, dân số được trải ra với 16,0% ở độ tuổi 18, 6,3% từ 18 đến 24, 19,4% từ 25 đến 44, 35,4% từ 45 đến 64 và 22,9% ở độ tuổi 65 đặt hàng. Độ tuổi trung bình là 49 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 105,7 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 95,2 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong đồn điền là 21.786 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 22.500 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 23,125 so với $ 29,375 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người cho đồn điền là $ 14,294. Có 17,4% gia đình và 23,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 38,5% dưới tám tuổi và 19,0% những người trên 64 tuổi. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ cho Carroll, Maine&​quot;​. ePodunk <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2010-05-04 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+for+Carroll%2C+Maine&​rft.pub=ePodunk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.epodunk.com%2Fcgi-bin%2FgenInfo.php%3FlocIndex%3D2070&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarroll+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 đồn điền, Hạt Penobscot, Maine &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 11, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Carroll+plantation%2C+Penobscot+County%2C+Maine&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F0600000US2301910810&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarroll+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2014-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú cho các địa điểm hợp nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014&​quot;​. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2015-05-23 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population+for+Incorporated+Places%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2014&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2014%2FSUB-EST2014.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarroll+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarroll+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Điều tra dân số Hoa Kỳ 2000 Carroll W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 45.41444 ° N 68.03806 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 45.41444; -68.03806 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span> ​ </​p> ​ <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1328 ​ Cached time: 20181202025951 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.224 seconds ​ Real time usage: 0.291 seconds ​ Preprocessor visited node count: 778/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 36808/​2097152 bytes  Template argument size: 3459/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 9/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 11842/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.117/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 4 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 248.542 1 -total ​  ​43.71% 108.632 1 Template:​Reflist ​  ​36.69% 91.181 4 Template:​Cite_web ​  ​19.53% 48.544 3 Template:​Convert ​  ​12.81% 31.836 1 Template:​US_Census_population ​  ​12.00% 29.828 1 Template:​Coord ​  ​11.12% 27.631 1 Template:​Penobscot_County,​_Maine ​  9.66% 24.012 1 Template:​US_county_navigation_box ​  7.38% 18.342 1 Template:​Navbox ​  4.27% 10.608 2 Template:​Rnd ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​116106-0!canonical and timestamp 20181202025950 and revision id 869893216 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​ 
 +Nội thất phòng ngủ đơn giản theo phong cách Nhật Bản 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​em>​Phòng ngủ trang trí theo phong cách Nhật Bản đơn giản, tinh tế và quyến rũ là xu hướng thiết kế nội thất hot nhất năm 2016.</​em> ​ <​strong>​Nội thất phòng ngủ đơn giản</​strong> ​ Theo quan niệm của người Nhật Bản, trong nội thất phòng ngủ càng đơn giản càng đẹp. Sự đơn giản của nội thất là sự tối giản cả những đồ nội thất trong phòng ngủ. Họ tránh sử dụng nhiều đồ đạc. ​ Thiết kế của nội thất phòng ngủ được lựa chọn là những vật dụng cơ bản như: tủ đầu giường, giường ngủ, tủ áo, bàn trang điểm. Trong đó, nguyên tắc của đồ nội thất là đơn giản, thấp, tránh những họa tiết cầu kỳ.  <​strong>​Phụ kiện trang trí nhỏ xinh</​strong> ​ Dù luôn đề cao sự đơn giản nhưng người Nhật Bản lại chú trọng lựa chọn những phụ kiện trang trí nhỏ xinh trong phòng ngủ của mình như: bình gốm, lồng đèn, tranh sơn thủy, búp bê… ​ Ngoài ra, họ cũng rất thích sự xuất hiện của những loài hoa khô, hoa bonsai trong phòng ngủ của mình. Sự xuất hiện của những loài hoa này mang đến sự mềm mại cho phòng ngủ và sự thư thái khi bước vào phòng ngủ  [caption id="​attachment_337"​ align="​aligncenter"​ width="​550"​]<​img class="​size-full wp-image-337"​ src="​http://​bantrasofa.com/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​phong-ngu-theo-phong-cach-nhat-ban.jpg"​ alt="​Nội thất phòng ngủ đơn giản theo phong cách Nhật Bản" width="​550"​ height="​368"​ /> Nội thất phòng ngủ đơn giản theo phong cách Nhật Bản[/​caption] ​ <​strong>​Luôn đề cao nội thất tự nhiên</​strong> ​ Tất cả những đồ dùng nội thất phòng ngủ của người Nhật Bản luôn đề cao sự an toàn tuyệt đối. Do vậy, nội thất tự nhiên được yêu chuộng. Đó là giường gỗ tự nhiên, ghế mây tre đan,​… ​ Bạn nên chọn vật liệu gỗ tự nhiên cho phòng ngủ để tại sự hài hòa tuyệt đối cho phòng ngủ gia đình mang đậm phong cách Nhật Bản. ​ <​strong>​Tạo điểm nhấn với án sáng và màu sắc</​strong> ​ Người Nhật đề cao ánh sáng tự nhiên trong thiết kế phòng ngủ, do vậy, họ luôn ưu tiên ánh ánh sáng tự nhiên trong phòng ngủ. Nếu như không lấy được ánh sáng tự nhiên, họ sẽ sử dụng những màu sắc đèn ngủ nhẹ nhàng, hài hòa nhất. ​ Màu sắc của nội thất phòng ngủ cũng đề cao sự đơn giản, gam màu trung tính được lựa chọn nhiều, trong đó để đảm bảo sự đơn giản tuyệt đối của phòng ngủ gia đình. Nếu chọn thiết kế phòng ngủ theo phong cách Nhật Bản, bạn nên đảm bảo những yếu tố cơ bản trên đây để có phòng ngủ đẹp, hài hòa. 
 +Nội thất phòng ngủ đơn giản theo phong cách Nhật Bản </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef3827.txt · Last modified: 2018/12/18 08:55 (external edit)