User Tools

Site Tools


laef3826

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3826 [2018/12/18 08:55] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="><​tr bgcolor="#​ececec"><​th><​b>​ Chhits Bangladesh trong Lãnh thổ Ấn Độ </​b><​sup id="​cite_ref-Whyte_2-11"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-:​0_5-2"​ class="​reference">​[5]</​sup></​th> ​ <​th><​b>​ Khu vực (km <sup> 2 </​sup>​) </​b> ​ </​th> ​ <th> Khu vực (mi <​b><​sup>​ 2 </​sup></​b>​) ​ </​th> ​ <​th><​b>​ Ghi chú </​b> ​ </​th></​tr><​tr><​td>​ Dahagram-Angarpota </​td> ​ <td> 18.684 ​ </​td> ​ <td> 7.214 </​td> ​ <td> Vùng đất hỗn hợp lớn nhất của Bangladesh ở Ấn Độ, bao gồm các chhits Dahagram và Angarpota tiếp giáp nhau.  </​td></​tr><​tr><​td>​ Dahagram❋ </​td> ​ <td> 15.690 ​ </​td> ​ <td> 6.058 </​td> ​ <td> Chhit lớn nhất của Bangladesh, một phần của khu liên hợp hỗn hợp Dahagram-Angarpota ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Nalgram </​td> ​ <td> 7.705  </​td> ​ <td> 2.975 </​td> ​ <td> Các tổ chức ngoại giao tổng hợp của Bangladesh ở Ấn Độ, bao gồm các chhits Falnapur và Nalgram (# 52) tiếp giáp nhau.  </​td></​tr><​tr><​td>​ Nalgram (# 52) </​td> ​ <td> 5.655  </​td> ​ <td> 2.183 </​td> ​ <td> Một phần của tổ hợp Nalgram hỗn hợp ở Ấn Độ (khu vực bao gồm 2 chhits nhỏ khác, mỗi bên là một exiances và vùng kín thực sự, mỗi cái cũng được đặt tên là Nalgram (# 53, # 54)). Bao quanh khu vực đối diện Ấn Độ, Nalgram Chhit (# 111).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Nalgram (# 53) </​td> ​ <td> xem # 52  </​td> ​ <td> xem # 52 </​td> ​ <td> Khu vực đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Nalgram lớn hơn (# 52).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Nalgram (# 54) </​td> ​ <td> xem # 52  </​td> ​ <td> xem # 52 </​td> ​ <td> Khu vực đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Nalgram lớn hơn (# 52).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Angarpota❋ </​td> ​ <td> 2.994  </​td> ​ <td> 1.156  </​td> ​ <td> Một phần của liên minh hỗn hợp Dahagram-Angarpota ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Dakshin Masaldanga </​td> ​ <td> &​lt;​2.797 ​ </​td> ​ <td> &​lt;​1.080 </​td> ​ <td> Vùng ngoại ô tổng hợp của Bangladesh ở Ấn Độ, bao gồm các chhits Kachua và Dakshin Masaldanga (# 74) tiếp giáp nhau.  </​td></​tr><​tr><​td>​ Poaturkuthi </​td> ​ <td> 2.387  </​td> ​ <td> 0.922 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Batrigach (# 59) </​td> ​ <td> 2.337  </​td> ​ <td> 0.902 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ (khu vực bao gồm Batrigach nhỏ hơn (# 60), bản thân nó là một vùng đất bên ngoài và vùng đất thực sự). Bao quanh khu vực xung quanh Ấn Độ, Madnakura Chhit ở Bhoti Nath Batrigach. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Batrigach (# 60) </​td> ​ <td> xem # 59  </​td> ​ <td> xem # 59 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Batrigach lớn hơn (# 59).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Dakshin Masaldanga (# 74) </​td> ​ <td> 2.312  </​td> ​ <td> 0.893 </​td> ​ <td> Một phần của hội nghị tổng hợp Dakshin Masaldanga (cùng với Kachua chhit) ở Ấn Độ; khu vực bao gồm 6 chhits nhỏ hơn khác, mỗi cái cũng được đặt tên là Dakshin Masaldanga (# 73, 75, 76, 77, 78 &amp; 90), mỗi cái đều là một vùng đất bên ngoài và vùng đất thực sự.  </​td></​tr><​tr><​td>​ Dakshin Masaldanga (# 73) </​td> ​ <td> xem # 74  </​td> ​ <td> xem # 74 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Dakshin Masaldanga lớn hơn (# 74).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Dakshin Masaldanga (# 75) </​td> ​ <td> xem # 74  </​td> ​ <td> xem # 74 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Dakshin Masaldanga lớn hơn (# 74).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Dakshin Masaldanga (# 76) </​td> ​ <td> xem # 74  </​td> ​ <td> xem # 74 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Dakshin Masaldanga lớn hơn (# 74).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Dakshin Masaldanga (# 77) </​td> ​ <td> xem # 74  </​td> ​ <td> xem # 74 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Dakshin Masaldanga lớn hơn (# 74).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Dakshin Masaldanga (# 78) </​td> ​ <td> xem # 74  </​td> ​ <td> xem # 74 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Dakshin Masaldanga lớn hơn (# 74).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Dakshin Masaldanga (# 90) </​td> ​ <td> xem # 74  </​td> ​ <td> xem # 74 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Dakshin Masaldanga lớn hơn (# 74).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Falnapur❋ </​td> ​ <td> 2.050  </​td> ​ <td> 0,792  </​td> ​ <td> Một phần của hội nghị tổng hợp Nalgram bên trong Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Sibprasad Mustafi (# 67) </​td> ​ <td> 1.510  </​td> ​ <td> 0,583 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ (khu vực bao gồm Sibprasad Mustafi nhỏ hơn (# 68), bản thân nó là một vùng đất xa xôi và vùng đất thực sự). ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Sibprasad Mustafi (# 68) </​td> ​ <td> xem # 67  </​td> ​ <td> xem # 67 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Sibprasad Mustafi lớn hơn (# 67).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Kuchlibari </​td> ​ <td> 1.500  </​td> ​ <td> 0,579  </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Bala Pukhari </​td> ​ <td> 1.342  </​td> ​ <td> 0.518 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Karala (# 63) </​td> ​ <td> 1.092  .  </​td></​tr><​tr><​td>​ Karala (# 64) </​td> ​ <td> xem # 63  </​td> ​ <td> xem # 63 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Karala lớn hơn (# 63).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Karala (# 65) </​td> ​ <td> xem # 63  </​td> ​ <td> xem # 63 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Karala lớn hơn (# 63).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Kismat Batrigach </​td> ​ <td> 0.850  </​td> ​ <td> 0.328  </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Dhabalsati Mirgipur </​td> ​ <td> 0.704  </​td> ​ <td> 0,272  </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Upan Chowki Bhajni, 111 </​td> ​ <td> 0.685  </​td> ​ <td> 0.264  .  </​td></​tr><​tr><​td>​ Purba Masaldanga (# 87) </​td> ​ <td> 0.623  </​td> ​ <td> 0.241 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ (khu vực bao gồm Purba Masaldanga nhỏ hơn (# 86), bản thân nó là một vùng đất bên ngoài và vùng đất thực sự). Một bản đồ từ những năm 1930 và một nguồn năm 1940 <sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup>​ ngụ ý rằng Purba Masaldanga (# 86) và (# 87) tạo thành một vùng kín. Tuy nhiên, bản đồ địa hình và các nguồn khác đề xuất hai vùng bao quanh, như được liệt kê ở đây, nhưng nếu được nối, chúng được kết nối qua khoảng cách hẹp nhất ngăn cách chúng, dọc theo một <i> beel </i> (khóa sông cũ đầm lầy). <sup id="​cite_ref-Whyte_2-12"​ class="​reference">​ ] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Purba Masaldanga (# 86) </​td> ​ <td> xem # 87  </​td> ​ <td> xem # 87 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Purba Masaldanga lớn hơn (# 87).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Paschim Bakalir Chhara </​td> ​ <td> 0.615  </​td> ​ <td> 0.237 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Madhya Masaldanga </​td> ​ <td> 0,553  </​td> ​ <td> 0.214  </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. Bao quanh khu vực đối diện Ấn Độ, Chhit Seoruguri. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Mahishmari </​td> ​ <td> 0.497  </​td> ​ <td> 0.192 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Kachua❋ </​td> ​ <td> 0.485  </​td> ​ <td> 0.187 </​td> ​ <td> Một phần của hội nghị tổng hợp Dakshin Masaldanga (cùng với Dakshin Masaldanga # 74) ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Upan Chowki Bhajni, 110 </​td> ​ <td> 0.449  </​td> ​ <td> 0.173 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Dahala Khagrabari (# 47), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. Nó bao quanh khu vực đối trọng duy nhất trên thế giới, Dahala Khagrabari (# 51).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Panbari </​td> ​ <td> 0.439  </​td> ​ <td> 0.169 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Jote Nijjama </​td> ​ <td> 0.354  </​td> ​ <td> 0.137 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ; mặc dù không xác định, nó có thể tạo thành một tứ giác quốc tế (một điểm chung với bốn khu vực khác nhau) của Bangladesh và Ấn Độ: hai phần của Patgram thana (phần chính và Jote Nijjama bao quanh) ở Quận Lalmonirhat và hai phần của Mekhliganj thana ở Phân khu Mekhliganj, quận Cooch Behar, Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhat Tilai </​td> ​ <td> 0.330  </​td> ​ <td> 0.127  </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, đi qua biên giới của Quận Cooch Behar (Tây Bengal) và Quận Dhubri (Assam). ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Upan Chowki Bhajni, 22 </​td> ​ <td> 0.292  </​td> ​ <td> 0.113 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Dahala Khagrabari (# 47), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Land of Jagatber Số 3 </​td> ​ <td> 0.283  </​td> ​ <td> 0.109 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Dhabalsati </​td> ​ <td> 0.269  </​td> ​ <td> 0.104 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Dhabalsati (# 32) </​td> ​ <td> 0.245  </​td> ​ <td> 0,095 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Baikunthapur Teldhar (# 4) </​td> ​ <td> 0.210  </​td> ​ <td> 0,081  </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên trong Quận Jalpaiguri, Tây Bengal, Ấn Độ (khu vực bao gồm 2 chhits nhỏ khác, mỗi vùng là một vùng đất bên ngoài và vùng đất thực sự, mỗi vùng cũng có tên Baikunthapur Teldhar (# 3, # 5)).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Baikunthapur Teldhar (# 3) </​td> ​ <td> xem # 4  </​td> ​ <td> xem # 4 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên trong Quận Jalpaiguri, Tây Bengal, Ấn Độ (khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Baikunthapur Teldhar (# 4) lớn hơn.  </​td></​tr><​tr><​td>​ Baikunthapur Teldhar (# 5) </​td> ​ <td> xem # 4  </​td> ​ <td> xem # 4 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên trong Quận Jalpaiguri, Tây Bengal, Ấn Độ (khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Baikunthapur Teldhar (# 4) lớn hơn.  </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Nalgram (# 55) </​td> ​ <td> 0.200  </​td> ​ <td> 0,077  </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ (khu vực bao gồm Chhit Nalgram (# 56), bản thân nó là một vùng đất xa lạ và vùng đất thực sự). ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Nalgram (# 56) </​td> ​ <td> xem # 55  </​td> ​ <td> xem # 55 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Chhit Nalgram (# 55).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Uttar Bans camera </​td> ​ <td> 0.191  </​td> ​ <td> 0,074 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Bh Chuẩnaha </​td> ​ <td> 0.162  </​td> ​ <td> 0,063 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Upan Chowki Bhajni, 113 </​td> ​ <td> 0.148  . Bangladesh). ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Purba Chhit Masaldanga (# 84) </​td> ​ <td> 0.142  </​td> ​ <td> 0,055 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ (khu vực bao gồm Purba Chhit Masaldanga nhỏ hơn (# 83), bản thân nó là một vùng đất bên ngoài và vùng đất thực sự). ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Purba Chhit Masaldanga (# 83) </​td> ​ <td> xem # 84  </​td> ​ <td> xem # 84 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Purba Chhit Masaldanga lớn hơn (# 84).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Bara Saradubi </​td> ​ <td> 0.141  </​td> ​ <td> 0,054 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ; tạo thành một tứ giác quốc tế (một điểm chung với bốn khu vực khác nhau) của Bangladesh và Ấn Độ: hai phần của Hatibandha thana (phần chính và vùng Bara Saradubi nằm ở quận Lalmonirhat và hai phần của Sitalkuchi thana ở phân khu Mathabhanga,​ Cooch Behar , Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chandrakhan </​td> ​ <td> 0.140  </​td> ​ <td> 0,054 </​td> ​ <td> Khu vực đối diện được bao quanh bởi một vùng đất / vùng đất thực sự của Ấn Độ, Dasiar Chhara (# 117), nằm trong Quận Kurigram của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Madhya Bakalir Chhara </​td> ​ <td> 0.132  </​td> ​ <td> 0,051 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Land of Jagatber Số 1 </​td> ​ <td> 0.124  </​td> ​ <td> 0,048 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Kokoabari </​td> ​ <td> 0.1193 ​ </​td> ​ <td> 0,0461 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Paschim Masaldanga (# 79) </​td> ​ <td> 0.1193 ​ </​td> ​ <td> 0,0461 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ (khu vực bao gồm Paschim Masaldanga (# 80), bản thân nó là một vùng đất xa xôi và vùng đất thực sự). ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Paschim Masaldanga (# 80) </​td> ​ <td> xem # 79  </​td> ​ <td> xem # 79 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Paschim Masaldanga (# 79).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Uttar Masaldanga </​td> ​ <td> 0.1104 ​ </​td> ​ <td> 0,0426 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Land of Jagatber Số 2 </​td> ​ <td> 0.1096 ​ </​td> ​ <td> 0,0423 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Land of Dhabalguri Số 2 </​td> ​ <td> 0.1086 ​ </​td> ​ <td> 0,0419 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Bansua Khamar Gitaldaha </​td> ​ <td> 0,​0993 ​ </​td> ​ <td> 0,0383 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Uttar Dhaldanga (# 93) </​td> ​ <td> 0,​0966 ​ </​td> ​ <td> 0,0373 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ (khu vực bao gồm 2 chhits nhỏ khác, mỗi vùng là một vùng đất bên ngoài và vùng đất thực sự, mỗi vùng cũng được đặt tên là Uttar Dhaldanga (# 92, # 94)).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Uttar Dhaldanga (# 92) </​td> ​ <td> xem # 93  </​td> ​ <td> xem # 93 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Uttar Dhaldanga lớn hơn (# 93).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Uttar Dhaldanga (# 94) </​td> ​ <td> xem # 93  </​td> ​ <td> xem # 93 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ, khu vực kết hợp với khu vực được hiển thị cho Uttar Dhaldanga lớn hơn (# 93).  </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Dhabalguri </​td> ​ <td> 0,​0903 ​ </​td> ​ <td> 0,​0349 ​ </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Durgapur </​td> ​ <td> 0,​0848 ​ </​td> ​ <td> 0,0327 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Nazirganj (# 10) </​td> ​ <td> 0,0799 <big> </​big> ​ </​td> ​ <td> 0,0308 <big> † </​big>​ </​td> ​ <td> Khu vực đối diện được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Bewladanga (# 39), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Teldhar (# 1) </​td> ​ <td> 0,​0586 ​ </​td> ​ <td> 0,0226 </​td> ​ <td> Khu vực đối diện được bao quanh bởi một khu vực / khu dân cư thực sự của Ấn Độ, Garati (# 1), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh (khu vực bao gồm Teldhar nhỏ hơn (# 2) .  </​td></​tr><​tr><​td>​ Teldhar (# 2) </​td> ​ <td> xem # 1  </​td> ​ <td> xem # 1 </​td> ​ <td> Khu vực đối diện được bao quanh bởi một khu vực / khu dân cư thực sự của Ấn Độ, Garati (# 1), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh, khu vực kết hợp với khu vực Teldhar (# 1) lớn hơn.  </​td></​tr><​tr><​td>​ Upan Chowki Bhajni, 112 </​td> ​ <td> 0,​0571 ​ </​td> ​ <td> 0,0220 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Kothajni (# 43), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Land of Dhabalguri Số 1 </​td> ​ <td> 0,​0565 ​ </​td> ​ <td> 0,0218 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Dhabalguri </​td> ​ <td> 0,​0506 ​ </​td> ​ <td> 0,0195 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Purba Bakalir Chhara </​td> ​ <td> 0,​0495 ​ </​td> ​ <td> 0,0191 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Madhya Chhit Masaldanga </​td> ​ <td> 0,​0480 ​ </​td> ​ <td> 0,0185 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Jongra </​td> ​ <td> 0,034  </​td> ​ <td> 0,0129 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất / vùng đất thực sự của Ấn Độ, Banskata (# 93), nằm trong Quận Lalmonirhat của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Paschim Chhit Masaldanga </​td> ​ <td> 0,​0308 ​ </​td> ​ <td> 0,0119 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Debi Doba </​td> ​ <td> 0,​0302 ​ </​td> ​ <td> 0,0117 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Dahala Khagrabari (# 47), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Nazirganj −29 </​td> ​ <td> 0,​0265 ​ </​td> ​ <td> 0.0102 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất / vùng đất thực sự của Ấn Độ, Nazirganj (# 27), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Debottar Saldanga </​td> ​ <td> 0,​0247 ​ </​td> ​ <td> 0,0095 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Bewladanga (# 39), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Land of Dhabalguri Số 4 </​td> ​ <td> 0.0184 ​ </​td> ​ <td> 0,0071 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Land of Dhabalguri Số 5 </​td> ​ <td> 0.0167 ​ </​td> ​ <td> 0,0064 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Bamandal </​td> ​ <td> 0,​0089 ​ </​td> ​ <td> 0,0034 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Vùng đất Chhit của Kuchlibari </​td> ​ <td> 0,​0074 ​ </​td> ​ <td> 0,0029 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Upan Chowki Bhajni, 99 </​td> ​ <td> 0,​0071 ​ </​td> ​ <td> 0,0027 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Kothajni (# 43), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Dhabalsati (# 33) </​td> ​ <td> 0,​0065 ​ </​td> ​ <td> 0,0025 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Bara Khangir (# 66), nằm trong Quận Lalmonirhat của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Nazirganj (# 8) </​td> ​ <td> 0,0062 <big> † </​big> ​ </​td> ​ <td> 0,0024 <big> † </​big>​ </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Shalbari (# 35), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Upan Chowki Bhajni, 13 </​td> ​ <td> 0,​0054 ​ </​td> ​ <td> 0,0021 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Kothajni (# 43), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Land of Dhabalguri Số 3 </​td> ​ <td> 0,​0054 ​ </​td> ​ <td> 0,0021 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Amjhol </​td> ​ <td> 0,​0051 ​ </​td> ​ <td> 0,0020 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Chhit Land of Panbari số 2 </​td> ​ <td> 0,​0046 ​ </​td> ​ <td> 0,0018 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Nazirganj −30 </​td> ​ <td> 0,​0046 ​ </​td> ​ <td> 0,0018 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất / vùng đất thực sự của Ấn Độ, Nazirganj (# 19), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Srirampur </​td> ​ <td> 0,​0042 ​ </​td> ​ <td> 0,0016 </​td> ​ <td> Vùng đất đặt hàng đầu tiên ở Ấn Độ. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Upan Chowki Bhajni, 15 </​td> ​ <td> 0,​0041 ​ </​td> ​ <td> 0,0016 </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Dahala Khagrabari (# 47), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Nazirganj (# 9) </​td> ​ <td> 0,00291 <big> </​big> ​ </​td> ​ <td> 0,00112 <big> † </​big>​ </​td> ​ <td> Khu vực xung quanh được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Shalbari (# 35), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ Upan Chowki Bhajni, 24 </​td> ​ <td> 0,​00287 ​ </​td> ​ <td> 0,0011 </​td> ​ <td> Chhit nhỏ nhất được biết đến của Bangladesh, một khu vực đối lập được bao quanh bởi một vùng đất Ấn Độ, Kothajni (# 43), nằm trong Quận Panchagarh của Bangladesh. ​ </​td></​tr></​div></​pre>​ 
 +Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nhằm giảm tải trọng của công trình xây dựng cũng như phát huy những tính năng tuyệt vời mà tường gạch thông thường không có được, hàng loạt các loại tấm xây dựng đã ra đời như một trợ thủ đắc lắc cho mọi công trình thiết kế. Trong số đó ta không thể không kể đến tấm xi măng Shera với tác dụng làm vách ngăn nội thất chịu nước vô cùng hoàn hảo. Dòng sản phẩm này hiện đang rất được ưa chuộng trên thị trường trong nước cũng như nước ngoài.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Xem thêm: <span style="​color:​ #​0000ff;">​Tấm xi măng Prima làm vách ngăn nội thất chịu nước</​span>/<​span style="​color:​ #​0000ff;">​Tấm xi măng Prima làm trần chìm chịu nước</​span></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1Quy_cach_tam_xi_mang_Shera_lam_vach_ngan_noi_that_chiu_nuoc"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1.Quy cách tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Sau quá trình nghiên cứu và sáng chế, các nhà thiết kế đã chế tạo được tấm panel mỏng nhất là 3,5mm và dày nhất lên đến 35mm. Kích cỡ này được coi là rất linh động mà những sản phẩm thông thường khác thường chưa đạt được. Độ dày đa dạng giúp cho tấm xi măng Shera chịu nước có ứng dụng linh hoạt trong thi công nhiều hạng mục công trình khác nhau. Ngoài ra loại tấm này cũng có kích thước dài rộng rất đa dạng giúp bạn dễ dàng lựa chọn những loại mẫu khác nhau.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2Uu_diem_cua_tam_xi_mang_Shera_lam_vach_ngan_noi_that_chiu_nuoc"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2.Ưu điểm của tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Khả năng chịu nước cực kì tốt thích ứng với những khu vực làm vách ngăn có độ ẩm cao như: hiệu giặt là, nhà bếp, phòng tắm, bể bơi hay khu vệ sinh công cộng…</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Dễ dàng lắp đặt trên hệ khung thép, khung gỗ hay tường gạch và tường bê tông.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Dễ dàng sửa chữa những nơi bị hư hỏng mà không phải thay toàn bộ tấm, giúp tiết kiệm thời gian cũng như chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Giảm tải trọng cho các công trình xây dựng.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Khả năng chống mối mọt vượt trội so với tấm thạch cao thông thường.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Có khả năng chống cháy (có thể chịu lửa trong 3h) và cách nhiệt rất tốt. </​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Khả năng cách âm vượt trội so với các sản phẩm hiện tại, do đó <span style="​color:​ #​000000;">​tấm xi măng Shera</​span>​ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những khu vực có yêu cầu độ cách âm cao như: rạp hát, nhà máy và quán karaoke..</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Bề mặt phẳng, không cong vênh hay co rút.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Giảm khả năng gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động do được sản xuất bằng hỗn hợp sợi xenlulo, xi măng, bê tông và các nguyên liệu tái chế không chứa amiăng.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3Ung_dungcua_tam_Shera"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3.Ứng dụng của tấm Shera.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Với khả năng chịu nước vô cùng tuyệt vời, <span style="​color:​ #​0000ff;">​tấm xi măng Shera</​span>​ được sử dụng làm vách ngăn nội thất cho rất nhiều công trình xây dựng hiện nay. Bề mặt tấm mịn, không cong vênh cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc có hay không sự thành công của những vách ngăn xây dựng cả về công năng lẫn tính thẩm mỹ. Hiện nay, con người ngày càng có xu hướng sử dụng vách ngăn nội thất cho các công trình vừa và nhỏ cũng nhằm mục đích bảo đảm sự an toàn cho người sử dụng khi giảm đi một lượng tải trọng đáng kể.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4Hinh_anh_san_pham_tam_xi_mang_Shera_lam_vach_ngan_noi_that_chiu_nuoc"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​4.Hình ảnh sản phẩm tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Các bạn có thể tham khảo một số hình ảnh cũng như công trình mà loại tấm Shera làm vách ngăn này đã tham gia dưới đây để có thể nhận biết và phân biệt sản phẩm này với những dòng sản phẩm cùng loại khác trên thị trường.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​17778"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tam-xi-mang-shera-lam-tran-noi-chiu-nuoc/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-07-12/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-071.jpg"​ data-orig-size="​920,​598"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-07"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-071.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-071.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-17778 size-full"​ title="​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước - 01" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-071.jpg"​ alt="​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước - 01" width="​920"​ height="​598"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-071.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-071-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước – 01<img data-attachment-id="​17792"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tam-xi-mang-shera-lam-vach-ngan-noi-that-chiu-nuoc/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-01-68/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-0112.jpg"​ data-orig-size="​920,​694"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-0112.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-0112.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-17792 size-full"​ title="​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước - 02" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-0112.jpg"​ alt="​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước - 02" width="​920"​ height="​694"/>​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước – 02<img data-attachment-id="​17775"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tam-xi-mang-shera-lam-tran-noi-chiu-nuoc/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-04-28/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-047.jpg"​ data-orig-size="​920,​694"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-04"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-047.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-047.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-17775 size-full"​ title="​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước - 03" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-047.jpg"​ alt="​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước - 03" width="​920"​ height="​694"/>​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước – 03<img data-attachment-id="​17793"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tam-xi-mang-shera-lam-vach-ngan-noi-that-chiu-nuoc/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-02-51/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-0211.jpg"​ data-orig-size="​920,​653"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-0211.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-0211.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-17793 size-full"​ title="​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước - 04" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-0211.jpg"​ alt="​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước - 04" width="​920"​ height="​653"/>​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước – 04<img data-attachment-id="​17794"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tam-xi-mang-shera-lam-vach-ngan-noi-that-chiu-nuoc/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-03-35/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-039.jpg"​ data-orig-size="​920,​678"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-039.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-039.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-17794 size-full"​ title="​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước - 05" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-039.jpg"​ alt="​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước - 05" width="​920"​ height="​678"/>​Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước – 05</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​5Mua_san_pham_tam_xi_mang_Shera_lam_vach_ngan_noi_that_chiu_nuoc_nay_o_dau"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​5.Mua sản phẩm tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước này ở đâu?</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Để có thêm thông tin chi tiết về loại tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước cũng như các loại <span style="​color:​ #​0000ff;">​tấm xi măng cellulose</​span>​ khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0904.183.097</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ <​strong>​Vietnamarch.com.vn</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ <​strong>​[email protected]</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tác giả: Nguyễn Mai</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​106</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Tấm xi măng Shera làm vách ngăn nội thất chịu nước </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef3826.txt · Last modified: 2018/12/18 08:55 (external edit)